Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Besættelsen. Modstand. Den illegale presse.

Fra Skanderborg Leksikon

I efteråret 1941 blev Dansk Studiering oprettet som en oplysnings- og informationsorganisation, der gennem studiekredse og pjecer på tværs af landet kunne viderebringe oplysninger, der ikke kunne bringes i dagspressen. Organisationen var i udgangspunktet upolitisk anlagt, men tog fra 1943 og frem i stigende grad afstand

I Frit Danmark kunne man blandt også læse om fx forholdene i Norge

Også i Skanderborg kom Dansk Studiering, der i folkemunde gik under navnet Ringen, til at spille en rolle da dens udbredelse i 1942 fik bragt den illegale presse til byen.

Det skete derved, at lederen af Ringen, den senere modstandsmand og minister, Frode Jakobsen, kontaktede redaktøren for den lokale socialdemokratiske dagspresse, Wilhelm Dupont, der indvilligede i at blive byens første leder af et lokalt udvalg af Ringen. Han involverede gdr. Børge Olsen, lærer Niels Gjesing, overlærer Steffen Rasmussen, førstelærer Berthelsen og pantefoged Kobbernagel i studiekredsen, men trådte allerede efter kort tid tilbage efter pres fra partiet.

Herefter overtog Børge Olsen ledelsen af udvalget. Det blev hans opgave på at få udgivet ringens blad, der ikke havde noget navn, men populært blev kaldt Det Politiske, til folk i lokalområdet. Det praktiske arbejde med udgivelsen foregik på den måde at Frode Jakobsen i begyndelsen kom til byen og dikterede indholdet for Børge, der sendte det håndskrevne manuskript videre til en bogtrykker i Silkeborg. Børge Olsen hentede selv de duplikerede blade og fordelte dem til sine distributører, der fordelte bladet i Ringens lukkede kreds.

Senere blev der sendt en kurer på vegne af Frode Jakobsen, mens det blev lærer Elis Frederiksen og kommuneassistent Egon Juul Rasmussen der overtog duplikationsarbejdet, der foregik i hemmelighed på kommunekontorets duplikator om søndagen.

Frit Danmark I april 1942 så også det illegale blad Frit Danmark dagens lys, men dette kom først til Skanderborg i løbet af 1943, hvor en lokal bladgruppe bestående af C.B-betjent Kjeld Østergaard, murerlærling Erik Holtet, Journalistelev Jørgen Meldgaard Petersen og brødrene Richard Madsen og Villy Madsen kom til at stå for mangfoldiggørelsen af de landsdækkende blade Frit Danmark, Budstikken og De Frie Danske. Gruppen måtte selv skrive dem på stencils og få dem duplikeret og udsendt, inden stoffet blev for gammelt. Erik Holtet fortæller hvordan de trykte bladene selv, på spritduplikatorer som de lånte eller "krattede til sig". De stencils, som gruppen fik, var elendige. Da de to journalistelever fra Skanderborg Amtsavis - Egon "Brækjern" Rasmussen, og Jørgen Meldgård Pedersen kom med i gruppen, var det en mægtig fordel, for de var dygtige til at skrive på maskine. Fra sommeren 1944 begyndte bladgruppen at foretage sabotager.

Novemberudgaven af National Front. Bladet havde ifølge redaktørerne selv været en stor succes. Hvorfor bladets anden udgave også blev dets sidste vides ikke

National Front To af medlemmerne, Villy og Richard Madsen fortsatte imidlertid også med at arbejde med illegale blade idet de i oktober og november udgav Skanderborgs første lokale illegale blad – National Front. Heri kunne i de i højere grad berette om lokale forhold, hvilket blandt andet sås i novemberudgaven, hvor værnemagtens overflod på egnen kritiseres på sarkastisk vis, et greb der var helt typisk i den illegale presse:

Røget ål, laks, meloner, piger, spandevis af vine og øl – den så tapre værnemagt, der er blevet sat til at beskytte os her i Skanderborg, har ikke drevet tiden væk,m det må man lade dem. For at udvikle rette germanske egenskaber, og for sandsynligvis at mindes sulten i Tyskland… har Tyskerne på Sølund ment det som værende deres pligt at æde og drikke og have omgang med letsindige kvinder af tysk, polsk eller dansk afstamning.

Bladet duplikerede de i kælderen under politistationen på torvet, et sted, hvor der i løbet af besættelsen var blevet duplikeret flere forskellige illegale blade.

Risikofyldt arbejde

Første udgave af det lokale blad National Front. At faren var åbenlys ses også nederst på siden, hvor der med versaler står "fortæl ikke hvorfra de har fået bladet

Arbejdet med illegale blade blev set på med stor alvor, og selvom det hverken involverede direkte skade på personer eller materiale som fx sabotagevirksomheden kunne gøre, så var man fra værnemagten og dansk politis side godt klar over den agitation og afledte effekt de illegale blade havde på stemningen i befolkningen.

Dette måtte flere i Skanderborg også sande i løbet af besættelsen. En af dem var en af de få kommunister i Skanderborg, Radiotekniker Kaj Petersen, der afskrev og uddelte det illegale blad Land og Folk, der blev anholdt og fængslet i 3 måneder for at uddele illegale blade i byen. En straf der på den ene side synes relativ hård i forhold til forbrydelsen, men i realiteten var billig sluppet med tanke på Petersens kommunistiske indstilling. Efter sin løsladelse fortsatte han sin illegale bladvirksomhed.

En anden, der også kom til at oplevede besættelsesmagtens hårdhed, om end til fulde, var Børge Olsen, der havde været med til at starte Ringen op i Skanderborg. Han blev den 9. august 1944 anholdt af Gestapo på sin bopæl i Hvolbæk. Foruden at have stået bag produktion og distribution af illegale blade havde han også et våbendepot på sin gård i Hvolbæk, noget der kostede ham forhør, fængsling og deportation til Frøslev den 25. august 1944 inden han kort før jul 1944 blev deporteret til den tyske koncentrationslejr Neuengamme, en ophold han var heldig at overleve.

Powered by MediaWiki