Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Genforeningsstenen i Flensted

Fra Skanderborg Leksikon

Mindesten for Genforeningen med Sønderjylland d. 15. juni 1920

Genforeningsstenen i Flensted 2011
Genforeningsstenen i Flensted blev rejst af en bred kreds af beboere i Flensted. Købmand J. Christensen og gårdejer N. Olsen fik ideen og lærer E. Harlou tog ideen op og fik indkaldt til et møde om sagen. På mødet blev nedsat et syvmandsudvalg, der henvendte sig til arkitekt V. H. Hammer i København. Denne lavede vederlagsfrit en tegning med et forslag til stenen og det lille anlæg, den står i.Anlægget er en svagt buet stenmur bag byens brønd, der var der dengang. I murens midte indmuredes en stendysse, hvor selve mindestenen med overligger udgør dyssens forreste støttesten. Selve stendyssen er skjult af slyngroser, så kun overliggeren og den forreste støttesten er synlig. Bag stendyssen rejstes en flagstang.I dag er anlægget et lille, hyggeligt åndehul midt i Flensted med et bord og en bænk, hvor man i fred kan nyde sin medbragte kaffe.
Genforeningsstenen i Flensted 2011
Inskriptionen blev forfattet af lærer E. Harlou.


På overliggeren står:

GENFORENING 1864 – 1920


På selve mindestenen lyder teksten:

MAGT VAR RET

DANMARK LED

RET BLEV MAGT

FORDI I STRED


Over indskriften er en kongekrone og nederst på stenen er en lille frise.


Inskriptionen er lidt utydelig, men træder tydeligere frem på dette nærbillede.
Genforeningsstenen i Flensted 2011Til stenen knytter sig en sjov historie.

Hovedstenen stod oprindelig som hjørnesten ved Thybo-led ved Kalbygård. Om stenen var der det sagn, at der ville udbryde kvægpest på gården, hvis stenen blev flyttet. Men kaptajn J. H. Dohlmann, som ejede gården, mente, at et mindesmærke for genforeningen var så god en sag, at det ville ophæve ”fortyllelsen”. Dette viste sig at være rigtigt. For i hvert fald indtil 1927 var der hverken udbrudt kvægpest eller mund- og klovsyge på gårdens besætning. Hvordan det er gået siden, ved jeg ikke.

Mindestenen blev afsløret ved en lille højtidelighed den 15. juni 1921. Den kostede 700 kr. Dette beløb blev indsamlet blandt skoledistriktets beboere. Disse har foreløbig indtil i dag passet og vedligeholdt stenen og mindepladsen.


Kilder: Johannes Vejlager: Genforenings-mindesmærkernes historie. Konrad Jørgensens Forlag, Kolding. 1939

Powered by MediaWiki