Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Frederik 6.s Minde

Fra Skanderborg Leksikon

Frederik 6.s Minde fotograferet ved stavnsbåndsfesten 1938

Frederik 6.s Minde blev opstillet på Skanderborg Slotsbanke i 1845.

Frederik 6. (1768-1839) var i sine unge år en populær konge, da han bl.a. var med til at indføre landboreformerne og de rådgivende stænderforsamlinger. Frihedsstøtten i København var allerede blevet rejst i 1792, men jyderne ville have deres egen mindesten over den populære konge. Året efter kongens død blev der derfor nedsat en kommission bestående af fremtrædende jyske mænd, og Skanderborg var repræsenteret ved både byfoged Blichfeldt og oberst Rosenberg. En placering på enten Himmelbjerget eller Skanderborg Slotsbanke blev diskuteret, og til sidst blev man enige om Slotsbanken.

Slotsbanken lå på dette tidspunkt uopdyrket, og med store huller efter opgravning af sten- og murrester fra det nedrevne Skanderborg Slot, så området blev planeret med et par meter jord. Tegningen til mindet blev bestilt hos professor G.F. Hetsch fra Kunstakademiet, og busten var modelleret af Bertel Thorvaldsen.

Bygmester Frederik Møller, som havde stået for oprydningen af Slotsbanken, gik nu i gang med at finde en passende sten. Den blev fundet i Tinning Skov ved Frijsenborg, og den estimerede 18.000 kg. tunge sten skulle nu transporteres de ca. 40 km. til Skanderborg. Det tog syv dage at få flyttet stenen fra skoven og op på landevejen, og yderligere seks dage at få den hele vejen til Skanderborg. På vej over Borum Bro brød broen sammen under vægten, og på vej ned ad Ladegårdsbakken gik der ild i blokvognens hjul. Efter ankomst til Skanderborg kunne man endelig få stenen tilhugget, og man fik salmedigteren B.S. Ingemann til at skrive inskriptionerne.

Mindestenen med Slotskirken i baggrunden, ca. 1983

Ved indvielsen 31. juli 1845 var kong Christian 8. til stede, og digteren H.C. Andersen beskrev i 1855 i hans selvbiografi "Mit livs eventyr" oplevelsen således:

I slutningen af Juli skulde ved Skanderborg Monumentet for Kong Frederik den Sjette afsløres, jeg havde efter Comiteens Anmodning skrevet fest-Cantaten, Hartmann satte den til Musik, og Studenter-Sangforeningen vilde udføre den; de Syngende ligesom Componist og Digter bleve naturligvis indbudne.

I smukke Bugter mellem de høie Banker med prægtige bøge strækker sig Indsøen, hvor Christian den Fjerde i sine barndomsaar legede Sømand, paa Slotsruinen er Kirken reist og foran den staaer Monumentet, et arbejde af Thorvaldsen. Der var meget Gemyt, vil jeg troe, men meget lidt Orden, Folk brød ind over Skranken for bedre at høre, ingen Ting hørte man, Vinden bar Musik og Sang bort fra det egentlige Centrum, Talerens stemme forsvandt i luften; det egentlige for mig, smukkeste Moment var om aftenen efter Afslørelsen af Monumentet; rundt om dette vare Begkrandse tændte, de kastede deres vaklende Skjær ud over Søren; inde i Skoven glimrede tusinde Lys, og Dandsemusikken klang fra Teltene; rundtom paa alle Banker, mellem Skovene og høit over disse, bleve nu Festblus tændte, der lyste i Natten, som røde Stjerner. Der laa over Sø og Land en Fred, en Sommerduft, som Norden eier i sine dejligste Sommernætter. Skyggerne af hver, som gik mellem Monumentet og Kirken, glede svævende, store, hen ad den røde Muur, som var det Aander, der tog Deel med i Festen.Kilder

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 102-103

"Skanderborg i gamle postkort", Leif Juul Pedersen. Europæisk Bibliotek, 1996

H.C. Andersen: Mit Livs Eventyr. 1855.


Henvisninger

"Kong Frederik den Sjettes Mindesmærke paa Skanderborg Slotsbanke. Udarbejdet til Hundredaarsdagen for Mindesmærkets Afsløring den 31. Juli 1845", Chr. Holtet. 1945

Powered by MediaWiki