Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Genforeningsstenen i Gjesing

Fra Skanderborg Leksikon

genforeningsstenen fotograferet 19.10.2011

Skråt over for mejeriet ”Gjesing-Skovly”, blev der paa en bakkeskrænt ved Århus - Horsens landevej rejst en genforeningssten af byens og omegnens beboere.

I fundamentet under stenen blev indstøbt en flaske, indeholdende et eksemplar af alle gangbare skillemønter og en beretning med stenens historie, der har følgende ordlyd :

Efter Folkeafstemningen i første Zone, den 10. Februar 1920, var det givet, at Danmark vilde faa en Del af det i 1864 tabte Land tilbage. Begejstringen herover fyldte alles Sind, og mange Steder forberedtes Rejsningen af Mindesten for den forventede Genforening med Nordslesvig.

Den 6. marts 1920 indvarslede Gjesing Bys Beboere til et Møde for i Fællesskab at søge rejst en saadan Mindesten. Paa Mødet nedsattes et Udvalg med Mejeribestyrer O. P. Lund, Mejeriet ”Gjesing-Skovly”, som Formand. Udvalget fandt en stor velegnet Sten ved Bækken i Gjessinggaards Mark i Nærheden af Rindelev Bro, og Ejeren gav Tilladelse til, at Stenen maatte benyttes til Genforeningsminde. Søndag den 14. Marts, Afstemningsdagen i anden Zone, samledes frivilligt Mandskab fra Byen og Omegnen for at udgrave Stenen og ved Hjælp af en Kran at læsse den paa en Blokvogn, og med et Forspand af 7 Heste blev Stenen kørt til Pladsen ved Landevejen, tæt ved Mejeriet. Medens Billedhugger Holm, Odder, indhuggede Indskriften, blev der støbt et solidt Betonfundament, hvorpaa Stenen rejstes og stod tildækket indtil Afsløringsdagen. Sten og Grus til Fundamentet leveredes gratis af Byens Beboere ligesom Murerne og Haandlangeren udførte Arbejdet vederlagsfrit.

Stenen er rejst i Fællesskab af Gjesing By og Omegns Beboere i Kong Christian X´s 7. Regeringsår, 1920.

Gjesing i April 1920 O. P. Lund.

I 1921 blev der skænket et beløb til udsmykningen omkring stenen, og bag stenen plantedes et lindetræ, og en kreds af natursten blev opstillet. Uden om stenkredsen plantedes to rækker graner og ved siderne røde og hvide roser, og i to sten indhuggedes :

1864 CHR.IX

1920 Chr.X

Mindestenen bærer indskriften :

MINDE OM GENFORENINGEN MED NORD-SLESVIG

15.6.1920


Inden Skanderborg Kommune overtog opgaven var det mejeriet i Gjesing, der påtog sig opgaven med at passe det lille anlæg.

Stenen står i dag skråt overfor Arla, Gjesing Mejeri på Gl. Horsensvej.


Kilde:

J. Vejlager: Genforeningsmindesmærkernes historie. 1939

Powered by MediaWiki