Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Genforeningsstenen ved Ringkloster

Fra Skanderborg Leksikon

Genforeningsstenen fotografereti 2001

Ved en privat sammenkomst i foraaret 1921 hos gaardejer Rasmus Thomsen, Ringkloster, kom det på tale at rejse et genforeningsmindesmærke i Ringkloster, og kort Tid efter blev der rettet en henvendelse til sognerådet og til proprietær C.F. Andersens enke, Ringkloster, om tilladelse til at rejse en sten på en lille trekant, hvor Kloster- og Nissumgaardvejen mødtes ved Ringkloster gamle skole. I dag hvor Ringklostervej og Nissumgåtrvej mødes. De søgte endvidere om at få overladt en smuktformet, godt 2 m høj natursten, der laa tæt ved gården.

Både sogneraadet og proprietær Andersens enke var imødekommende, og fru Andersen tilbød at køre den store sten til opstillingspladsen. To stenslæders meder blev opslidt, og seletøjet sprængtes undervejs; men under munterhed fra områdets beboere, der alle overværede transporten, lykkedes det uden større vanskelighed at bringe stenen på plads.

Stenen bærer tydelige spor af tilhugning, så det er antagelig en syldsten fra det forlængst nedbrudte nonnekloster, der allerede er kendt 1203 på hvis tomte,r der er opgravet murrester på gårdspladsen, i haven og øst for den nuværende gård.

Arbejdet med opstillingen af stenen udførtes områdets beboere, foruden at de ydede pengebidrag. Ved siden af stenen er plantet en eg, skænket af fru proprietær Andersen, og plantet i maj 1921 af lærer H. Poulsen, Ringkloster, hvis omhu ved opgravningen, hvor de fine trærødder blev udgravet med ske, utvivlsomt betød, at egen, til trods for den sene plantetid, tålte flytningen.

Omkring sokkelen opstilledes udvalgte natursten, og pladsen blev tilplantet med roser.

Indskriften er forfattet af Lærer H. Poulsen.

På forsiden: OVER URETS NATTESKY STOD RETFÆRDS MORGENGRY 1864 – 1920

Paa Bagsiden : FOR GENFORENINGEN MED SØNDERJYLLAND

Valdemarsdag 1921 blev stenen afsøret.

Kilde:

J. Vejlager: Genforeningsmindesmærkernes historie. 1939

Powered by MediaWiki