Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Den tyske beslaglæggelse af Skanderborg Dyrehave

Fra Skanderborg Leksikon

Den 23.febr. 1944 beslaglagde og overtog den tyske værnemagt åndsvageanstalten Sølund, og i forlængelse heraf fulgte i april et tysk krav om overtagelse af hele Dyrehaven. Formålet var at etablere et dansk hovedkvarter for det tyske luftvåben, Luftwaffe".

Her følger borgmester Olaf Nielsens referat af forløbet:

Angaaende Beslaglæggelsen og Afspærringen af de til Skanderborg Dyrehave og Sølunds Jorder hørende Landomraader, som den paa Aandssvageanstalten Sølund indkvarterede Afdeling af den tyske Værnemagt har ønsket at overtage, afholdtes Onsdag den 19. April 1944 et Møde paa Borgmesterens Kontor, hvor Kommandanten paa Sølund Oberstløjtnant Szymanski, Kaptain Pierstorf og en Tekniker, Baurat Bøttger, forhandlede paa Værnemagtens Vegne, og hvor Amtsvejinspektør Eriksen, Politifuldmægtig Munch, Borgmesteren og Kæmner Jacobsen repræsenterede de lokale Myndigheder.

Oberstløjtnanten ønskede Spærringen af det beslaglagte Areal foretaget saa hurtigt som muligt, men kunde af Hensyn til den fornødne Bekendtgørelse for Offentligheden gaa med til som sidste Frist at udskyde Tidspunktet til Mandag den 24. April 1944 Kl. 12.

Indholdsfortegnelse

Området.

Det beslaglagte Areal strækker sig fra et Sted ud for det Kriminalassistent Møller Knudsen tilhørende Grundstykke og til det Sted i Nærheden af Vrold Østergaard, hvortil Skoven (Dyrehaven) naar paa Landevejens nordlige side. Af praktiske og sikkerhedsmæssige Grunde enedes man dog om at anbringe Landevejs- spærringen mod Vest paa den vestlige Side af Jernbaneviadukten ved Vrold Østergaard paa det Sted, hvor Trafikken ledes bort fra Hovedvejen. Paa de to Steder, hvor Landevejen bliver spærret, sker dette ved en Spærrebom, bag hvilken en Skildvagt posteres. Spærbommene opstilles af Værnemagten, men Amtsvejinspektoratet fastlægger og afmærker Omkørselsvejene, og Politiet foretager den fornødne Bekendtgørelse af Befolkningen.


Pigtråd og landminer

Det beslaglagte Areal vil iøvrigt blive spærret ved Pigtraadsspærringer, og hvor Bredderne af Døjsø og Svanesø (Sortesø) danner Grænser, vil der ved Bredderne af disse Søer blive udlagt Landminer paa det beslaglagte Omraade. Al Færdsel paa det beslaglagte Areal vil være forbudt, efter at Spærringen er etableret, og Forsøg paa at skaffe sig Adgang dertil forbundet med Livsfare. Sejlende og al anden Færden paa Døjsø, Svanesø (Sortesø) og Henningsø (Lillesø) er fra samme Tidspunkt at regne forbudt. Paa Skanderborgsø (Storesø) er det ligeledes forbudt at færdes til Søs paa den Del af Søen, som ligger Sydvest for en Linie, trukket fra Slotskirken Nord om Æbelø til Stokhusodden. Det er derved forbudt at anløbe eller gaa i Land paa Æbelø.

Vagten ved vandværket i Dyrehaven i maj 1945.


Stadion, skovfogedhuset, Pavillonen, badeanstalten og friluftsteatret.

Sportsbanerne (Stadion og Tennisbanerne) maa indtil videre ikke benyttes.

Skovfogedhuset skal rømmes; men indtil videre har Skovfogden og hans Familie Tilladelse til at blive boende, og af Hensyn til Adgangen til Skovfogedhuset og Vandværket vil Skovfogden og Vandværksbestyreren og de hjemmeboende Familiemedlemmer paa Borgmesterkontorets Foranledning faa Passersedler udleveret.

Skovpavillonen taget i Brug af Værnemagten, og Danseestraden er allerede taget i Brug af Byggeledelsen som Oplagssted for Cement. Nogen Anmeldelse deraf er ikke foretaget hos Kommunen og Tilladelse dertil er ikke indhentet.

Badeanstalten kunde Borgmesteren ønske fjernet og genopbygget paa Squet Mølles Jorder; men da Oberstløjtnanten ønskede at have den til Raadighed for sine Soldater, vilde han overveje Sagen og give nærmere Besked.

Et ønske om at maatte fjerne Bænkene paa Friluftsteatret vilde Oberstløjtnanten ogsaa senere træffe Afgørelse om.

Hugsten af Træ maa fortsættes, indtil det til planlagte Byggerier nødvendige Træ er nedhugget; men Nedslagningen og Bortfjernelsen deraf maa være tilendebragt senest 1 Maaned efter, at Afspærringen er foretaget. Det var dog en absolut Betingelse for al videre Hugst, at man, før den blev paabegyndt, forelagde Kaptain Pierstorf en Liste over den Mængde Træ, der ønskedes skovet, samt for ham paaviste de Steder paa det beslaglagte Landomraade, hvor man agtede at foretage Fældningen. Hvad der indtil nu henstaar og henligger af Vinterens Hugst maa fjernes, og det anbefaledes at lade dette ske hurtigt. Skovarbejdere, Vognmænd, Kuske og andre, som vil faa Beskæftigelse med Hugsten og Bortfjernelsen af denne, Byraadets Medlemmer og Personer, som paa Kommunalbestyrelsens Vegne har Ærinder paa det beslaglagte Landomraade, vil kunne faa Passersedler udleveret. En Liste over disse Personer udarbejdes af Borgmesterkontoret og tilstilles Afdelingen på ”Sølund”.


Forbud imod jagt, rørskæreri og fiskeri.

Det er forbudt at jage i Dyrehaven, skære Rør ved Bredderne af det beslaglagte Landomraade og fiske i de til dette Landomraade grænsende Søer. Dog kunde Oberstløjtnanten tillade, at Indsamlinge af Maageæg maatte foretages paa Betingelse af, at en dertil udpeget Person foretog den daglige Indsamling. Gennem Borgmesterkontoret vilde vedkommende faa udleveret Passerseddel, som maa afleveres, naar Indsamlinggen standser.

Tankspærring ved Døjsø.

Tørv,grus, vand og el.

Den paatænkte Fremstilling af Tørv kunde tillades. Værnemagten ønskede at afhente Grus i Grusgraven ved Vejen fra ”Sølund” til Vestervej, og det meddeltes, at Aftale om Betalingen derfor kunde ske med Kæmneren. Borgmesteren paatalte, at man uden om ”Sølund”s Vandmaaler havde taget Vand fra Brandhanerne, og meddelte, at Værnemagten kunde købe Vand og Strøm hos Kommunen til almindelige Forbrugerpriser, og anmodede om at træffe Aftale med Kæmneren derom.

Baurat Bøttger oplyste, at man havde til Hensigt at udvide det elektriske Ledningsnet i Dyrehaven, og Borgmesteren gjorde hertil opmærksom paa, at Byens autoriserede Installatører skulde udføre dette Arbejde, og paatalte endvidere, at man paa ”Sølund” beskæftigede en Elektriker, som ikke havde den fornødne Autorisation. Oberstløjtnanten lovede at rette dette Forhold i Overensstemmelse med Byen Forskrifter.


Skydebane

Paa Sølunds Jorder havde man etableret en Skydebane for Øvelsesskydning med Rifler, saaledes at man skød fra et Sted i Nærheden af Gartner Jensens Have mod Skiver opstillet i Grusgraven. Desuden vilde der oven for Grusgraven og maaske ogsaa andre Steder paa Sølunds Jorder blive opstillet Luftværnsskyts af forskellig Kaliber.


Kilde

Byrådsarkivet.Skanderborg Borgmesterkontor, den 20. April 1944

Powered by MediaWiki