Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Befrielsen 5.maj 1945

Fra Skanderborg Leksikon

Meddelelserne om befrielsen overskygger de få varer i vinduet hos Specialmagasinet Adelgade 53.
Et usædvanligt billede, der viser tyske soldater side om side med danske modstandsfolk i overgangsperioden lige efter 5.maj. De tyske soldater bevogter Hotel Postgården, Adelgade 56, hvor Værnemagten havde inkvartering. Danskerne bevogter posthuset.
Der ventes på englænderne.

I maj 1945 blev Danmark befriet af de britiske styrker efter 5 års tysk besættelse.

Fra vinduet i sin barbersalon på Banegårdsvej 15 i Skanderborg betragtede frisørmester Aage Danielsens i de første majdage med stigende spænding udviklingen i verden udenfor. Han skriver i sin dagbog:

3. maj 1945

Hitler er død. Berlin er faldet. Goebbels og Hitler har begået selvmord. Det tredje Rige er i opløsning.

Jeg har i eftermiddag klippet en russer. Han havde kun et ben. Spændingen er stor og rygterne svirrer.. Vi har haft luftalarm 3 gange i dag. Vi venter nu en vigtig meddelelse. Speakeren har bedt os blive ved højtaleren.

4. maj 1945

Kl.20.37 lød det fra Radio London: ”I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig”. At beskrive folks jubel her i byen er næsten umulig. Bankdirektør Øhrstrøm smed i hundredvis af flag ned til folk udenfor banken. Folk sloges om dem. Vild jubel lød igennem gaderne. To tyske soldater kom forbi min forretning, skreg hurra, da jeg fortalte dem, at nu var det forbi. De smed deres bælter hen for fødderne af mig, trykkede mine hænder og var helt ellevilde. Jeg vil sent glemme deres ansigter, sådan strålede de..

Endelig går tæppet ned for sidste gang og vi er alle meget lykkelige..


Samme aften indkaldte borgmester Olaf Nielsen til byrådsmøde, hvor han takkede medlemmerne og kontorpersonalet for deres indsats under besættelsen. Det blev besluttet at skolernes undervisning skulle suspenderes indtil videre og der blev udstedt forbud imod udskænkning af spiritus.

Bogtrykker Brix lavede i løbet af natten hvide armbind med Frihedsrådet påtrykt, som blev uddelt til modstandsfolkene om morgenen. De samlede sig på torvet ved politistationen. Ventegrupperne i omegnen fik uddelt våben og fik besked på at holde sig klar.

Tyskerne trak deres soldater væk fra gaderne. Politibetjentene kom frem i uniform og assisteret af nogle modstandsfolk blev ca. 30 personer anholdt for forræderisk eller unational adfærd. Det var dels medlemmer af nazistpartiet, DNSAP, dels mistænket for stikkervirksomhed, medlem af tyske terrorkorps eller andre , der havde plejet tæt omgang med værnemagten. En enkelt blev tvunget til at gå spidsrod med hænderne i vejret gennem Adelgade til Torvet. De blev alle interneret på forskellige adresser i byen.

Den 7.maj blev Frihedsrådets Lokalkomite sammensat med overbetjent Munch Carlsen som byleder.

Tyske tropper forlader Skanderborg.


Dagen efter begyndte de tyske troppers den lange march tilbage til Tyskland. Borgerne fik henstilling om at ikke at komme til byen, butikkerne lukkede til middag, og det var forbudt at sælge eller udlevere varer til Værnemagten og de tyske flygtninge.

Der var dog en tysk soldat, der blev i byen. Det var gefreiter Kurt Henke. Han havde under besættelsen hjulpet modstandsbevægelsen med oplysninger, og han blev nu tilbage og fungerede som tolk og kontaktperson til de tyske flygtninge.

I de følgende dage passerede lange kolonner af tyske soldater byen. En del tog natkvarter på Sølund. Stemningen blandt de tyske soldater er beskrevet af borgmester Olaf Nielsen:

Englænderne modtages på Adelgade.

Det var et egenartet Syn at se de løsgaaende Heste mellem de mange fuldt læssede Vogne og de rejste Telte, foran hvilke der kogtes eller stegtes.

Det maa fastslaaes, at Disciplinen var mønsterværdig hos alle Afdelinger. Det menige Mandskab syntes gennemgaaende tilfreds med Krigens Afslutning, hvorimod Officererne – og i ganske særlig Grad de ganske unge, hvoraf der fandtes mange – gav Udtryk for dyb Fortvivlelse.

Ved en særlig Lejlighed, hvor jeg blev tilkaldt, fordi Afdelingen havde belagt Gaard og Have ved en privat Bygning uden for det anviste Kvarter i Haandværkerforeningen, anmodede jeg om at komme i Forbindelse med Bataillonschefen, og mens vi forhandlede, stod alle Officererne i en Kreds udenom.

Jeg begyndte med at paatale Indtrængning paa anden Grund. Chefen, en ung Hauptmann, sagde, at det var nødvendigt, han maatte have plads til sin Afdeling. En ganske ung Officer i Kredsen blandede sig i Samtalen og sagde, at hvis det havde været engelske Tropper, havde jeg sikkert ikke fundet nogen Anledning til Klage.

Jeg svarede ham, at engelske Tropper efter mit Kendskab til dem vilde respektere de givne Anvisninger. En anden purung Leutnant traadte stærkt bevæget frem og sagde, at det var altsaa, hvad de kunde vente sig, efter at de i Aarevis havde ofret deres Liv for at skaane Europa for Bolchevismens Oversvømmelser. Kammeraterne trak ham tilbage og bad ham tie. ”Hvad tror du dog, at Danskerne regner os og vore Lidelser for?” Jeg svarede, at dette kunde jeg ikke diskutere med dem og fastholdt Tilbagetrækning fra privat Grund, og efter at Officererne havde drøftet Sagen mellem sig, kom Bataillonschefen og forelagde en Ordning, som han bad mig om at forelægge Ejeren til Godkendelse og gjorde Undskyldning for den skete Fejltagelse.


De lokale modstandsfolk, der havde været i KZ lejr, blev ved hjemkomsten modtaget af deres kammerater med en æresparade på Torvet.

De engelske tropper kørte i første om gang udenom byen og først den 12.maj aflagde en kolonne fra Royal Dragoons besøg i byen, hvor de blev modtaget med begejstring. Den 19.maj kom englænderne for at blive. Det var en Royal Air Force afdeling, der skulle overtage kommandoen efter Luftwaffegeneralstaben i Dyrehaven.

Tilbage i Skanderborg var der omkring 700 tyske flygtninge, som efterfølgende blev samlet i Dyrehaven.

Endvidere fik Luftwaffes generalstab i Dyrehaven ordre til at fungere videre under engelsk kommando, indtil englænderne havde det fået det nødvendige kendskab til, hvordan tyskernes moderne trådløse sendere og modtagere fungerede, og anlægget var afmonteret og nedpakket. Den tyske militærafdeling blev først hjemsendt i dec. 1945.

Direktør Krøyer Kielberg fra London besøgte sin fødeby d. 8.aug. 1945. Krøyer Kielberg var præsident for Det danske Råd i England under besættelsen. Til venstre ses Squadron leader E.Hubble fra British Royal Airforce, næstkommanderende i Skanderborg,og i midten med briller borgmester Olaf Nielsen. Til højre Krøyer Kielberg.

Skanderborg Leksikon har flere artikler om besættelsestiden:

Besættelsen. 9.april 1940

Besættelsen. Hverdag. Rationering

Besættelsen. Hverdag. Mørkelægning

Besættelsen. Hverdag. Erstatningsvarer.

Englændernes overtagelse af Skanderborg Dyrehave.

Sanitetsbunkeren

Sølundbunkeren

Gl. Rye Flyveplads

Den tyske radarstilling i Hemstok

Kurt Henke

Skanderborg MosteriKilde

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki